Muhammad al-Zahir
622-623AH 1225-1226 AD

b713par_1.JPG (17351 bytes) b710obv.JPG (1152 bytes)
al-Malik
al-'Aziz
b713rev.JPG (1114 bytes)
al-Imam
al-Zahir

Halab DOF but 622 or 623AH
Balog 715