al-'Adil  Salamish
678AH/1279AD
  العادل بدر الدين سلامش 

 

b114.JPG (58981 bytes)      
MK801 Dirham al-Qahirah 67(8)AH
Balog 114