al-Mansur Abu Bakr
741-742AH/
1341AD
 المنصور سيف الدين أبو بكر

 

b267.JPG (64708 bytes)      
MK1501 Fals Dimashq 741AH
Balog 267