al-Mansur 'Ali I
655-657AH/1257-1259AD
المنصور نور الدين علي

 

b019.JPG (42847 bytes)

     
MK401 Dirham al-Qahirah DM
Balog 19