al-Mansur Lajin
696-698AH/ 1296-1299AD
  المنصور حسام الدين لاجين

 

b162frac.JPG (30292 bytes) b162fracx2.JPG (26243 bytes) b163.JPG (63944 bytes) b166.JPG (49182 bytes)
MK1301 Dirham al-Qahirah (697AH)
NIB Die similar to Balog 162c 
MK1302 Dirham al-Qahirah (697AH)
NIB Die similar to Balog 162c 
MK1303 Dirham Dimashq 696AH
Balog 165 Contemporary forgery
MK1304 Fals Dimashq ND
Balog 166