al-Nasir Faraj
801-808 809-815AH / 1399-1405 1405-1412AD
الناصر فرج

 

b651.JPG (47602 bytes) b653a.JPG (83194 bytes) b653b.JPG (76483 bytes) b658.JPG (67146 bytes)
MK2901 Fals Dimashq 811AH
Balog 651
MK2902 Fals Halab 802AH
Balog 653
MK2903 Fals Halab 802AH
Balog 653
MK2904 Fals Hamah al-Mahrusa ND
Balog 658 / SNAT 699-701